BeeLogic Spółka z o.o.

Regulamin Sprzedaży Dla Aplikacji Oraz Dedykowanych Stron Internetowych

§1 Postanowienia Ogólne

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
 • Dedykowanych stronach internetowych – należy przez to rozumieć wybrane przez BeeLogic strony internetowe znajdujące się w domenach: www.beelogic.pl, www.prokancelaria.pl, www.prolokacja.pl
 • Karcie Aplikacji – należy przez to rozumieć wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część dedykowanych stron internetowych, w której prezentowana jest konkretna Aplikacja oraz warunki, w tym finansowe, na jakich Licencjodawca może udzielić licencji do korzystania z tej Aplikacji
 • Koncie – należy przez to rozumieć konto w Serwisie logowania umożliwiające korzystanie z Aplikacji lub Dedykowanych stron internetowych
 • Licencjobiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 411 kodeksu cywilnego. Zastrzega się, że Licencjobiorcą nie może być konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego
 • Licencjodawcy – należy przez to rozmieć BeeLogic lub Partnera, w zależności od tego który z nich na mocy Umowy udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Aplikacji
 • Partnerze – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 411 kodeksu cywilnego będącego producentem lub dystrybutorem Aplikacji, który na podstawie odrębnej umowy z BeeLogic Sp. z o.o. udostępnia Aplikacje na Dedykowanych stronach internetowych w celu zawarcia Umów z Licencjobiorcami
 • Aplikacji – należy przez to rozumieć program komputerowy albo publikację elektroniczną udostępnianą w ramach Dedykowanych stron internetowych
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin
 • Serwisie logowania – należy przez to rozumieć Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania
 • Umowie – należy przez to rozumieć umowę licencyjną, na podstawie której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do korzystania z Aplikacji. O ile nic innego nie wynika z Umowy do licencji udzielanej Licencjobiorcy zastosowanie mają Warunki licencji
 • Warunkach licencji – należy przez to rozumieć dotyczące konkretnej Aplikacji ogólne warunki umowne lub regulamin, udostępniane przez Licencjobiorcę na stronie internetowej wskazanej w Aplikacji albo w inny sposób przed zawarciem Umowy
 • BeeLogic – należy przez to rozumieć spółkę BEELOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 29, 40-058 Katowice (REGON 382377450 NIP 9542801095), która jest właścicielem strony beelogic.pl oraz Dedykowanych Stron Internetowych
 • Zasadach korzystania – należy przez to rozumieć regulamin Serwisu logowania dostępny na Dedykowanych stronach internetowych
2. Do Umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania postanowienia art. 661 kodeksu cywilnego.

§2 Wymagania Techniczne

1. Korzystanie przez Licencjobiorcę z Aplikacji oraz Dedykowanych stron internetowych wymaga posiadania Konta w Serwisie logowania i zalogowania się w Serwisie logowania za pomocą tego Konta. W przypadku Licencjobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może on korzystać z Aplikacji oraz Dedykowanych stron internetowych za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej, wskazanej przez Licencjobiorcę w Serwisie logowania. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Licencjobiorcę do logowania się do Serwisu logowania za pomocą Konta przypisanego Licencjobiorcy oraz do korzystania z wszelkich funkcjonalności Aplikacji oraz Dedykowanych stron internetowych udostępnionych przez BeeLogic.

2. Korzystanie z Serwisu logowania, Aplikacji oraz Dedykowanych stron internetowych jest możliwe wyłącznie przy pomocy Serwisu logowania.

3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Licencjobiorca zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Warunkami licencji dotyczącymi Aplikacji objętej Umową i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także, że dokumenty te w postaci elektronicznej zostały udostępnione Licencjobiorcy przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł On je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.


§3 Procedura Zakupu Aplikacji

1. Podstawowe informacje dotyczące konkretnej Aplikacji udostępniane są na Dedykowanych stronach internetowych. W przypadku gdy ww. informacje zostały przygotowane przez Partnera, BeeLogic nie jest odpowiedzialne za ich treść, a wyłączna odpowiedzialność za tę treść wobec Licencjobiorcy ponosi Partner.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Licencjobiorca składa zamówienie poprzez Dedykowaną stronę internetową dokonując rejestracji nowego konta. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na wybranej Dedykowanej stronie internetowej.

3. Nadto, do skutecznego złożenia zamówienia i zawarcia Umowy wymagana jest uprzednia akceptacja przez Licencjobiorcę Regulaminu i Warunków licencji dotyczących Publikacji objętej Umową.

4. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer pozwalający na identyfikację tego zamówienia oraz Licencjobiorcy.

5. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane na aktualny adres elektroniczny Licencjobiorcy ujawniony na Koncie Licencjobiorcy.

6. BeeLogic oświadcza, że w przypadku gdy Umowa dotyczy licencji do korzystania z Aplikacji, których producentem lub dystrybutorem jest BeeLogic, wówczas stronami takiej Umowy są BeeLogic i Licencjobiorca, a warunki, na jakich następuje udzielenie licencji określa Umowa oraz Warunki licencji. BeeLogic udostępnia Licencjobiorcy dane niezbędne do umożliwienia korzystania z Aplikacji. Dane, w tym w szczególności link aktywacyjny, udostępniane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Licencjobiorcę w formularzu rejestracji, niezwłocznie po dokonaniu realizacji zamówienia przez BeeLogic.

7. W przypadku gdy Umowa dotyczy licencji do korzystania z Publikacji, których producentem lub dystrybutorem jest Partner wówczas stronami takiej Umowy są Partner i Licencjobiorca, a BeeLogic jest jedynie podmiotem, który występuje w relacjach prawnych z Licencjobiorcą jako sprzedawca licencji, w tym wystawia dokumenty księgowe i przyjmuje od Licencjobiorcy wszelkie płatności związane z zawarciem Umowy. Partner występuje więc w Umowie jako Licencjodawca, a także podmiot wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie Licencjobiorcy Aplikacji oraz informacji lub danych umożliwiających korzystanie z Aplikacji, za jakość Aplikacji i jej działanie, w tym za utrzymanie i rozwój Aplikacji oraz realizację świadczeń gwarancyjnych związanych z korzystaniem z Aplikacji i usuwaniem jej błędów i wad. BeeLogic nie realizuje żadnych z tych ww. świadczeń i nie jest za nie odpowiedzialne. Warunki, na jakich następuje udzielenie licencji przez Partnera określa Umowa oraz ustalone przez tego Partnera Warunki licencji.

8. Beelogic nie ponosi wobec Licencjobiorcy jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie przez Partnera obowiązków opisanych w ust. 6. Wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez Partnera Licencjobiorca powinien zgłaszać bezpośrednio do Partnera.


§4 Warunki Płatności

1. Spółka oświadcza, że obowiązującym Licencjobiorcę wynagrodzeniem za udostępnienie przez Licencjodawcę Aplikacji jest kwota podana na Dedykowanej stronie internetowej w momencie złożenia zamówienia przez Licencjobiorcę.

2. Na Dedykowanych stronach internetowych stosowane są następujące sposoby płatności wynagrodzenia:

 • a) płatność przelewem - Licencjobiorcy przesyłana jest faktura z oznaczonym terminem płatności
 • b) płatność za pomocą bankowości internetowej - rozliczenia przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24

3. W razie wyrażenia zgody przez Klienta, w tym zaakceptowania poprzez zaakceptowanie Regulaminu przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych, BeeLogic wystawi i doręczy licencjobiorcy fakturę w formie elektronicznej.

4. Ceny za uzyskanie dostępu na korzystanie z Aplikacji przez Licencjobiorcę (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane w Aplikacji lub na Dedykowanej stronie internetowej.

5. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).

6. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

7. Zamówienia Licencjobiorcy złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

8. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.

9. Do zawarcia pomiędzy Administratorem i Licencjobiorcą umowy zakupu licencji na korzystanie z Aplikacji dochodzi z chwilą otrzymania przez BeeLogic płatności za złożone zamówienie. Okres trwania licencji na korzystanie z Aplikacji liczony jest od momentu pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Licencjobiorcę w Serwisie logowania.

10. Zamówienie nie opłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu jeżeli nie zostanie opłacone w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia (lub upływu terminu zapłaty wskazanego w zamówieniu).


§5 Umowa Licencyjna

1. Okres trwania licencji podany jest na stronie Aplikacji lub Dedykowanej stronie internetowej, na której dokonywane jest zamówienie Aplikacji.

2. Początek biegu okresu licencji liczony jest od momentu dokonania aktywacji dostępu.

3. W razie nie dokonania aktywacji dostępu do Aplikacji w okresie 30 dni od daty rejestracji prawo do aktywacji wygasa.

4. Licencja udzielana przez BeeLogic Licencjobiorcy obejmuje prawo do niewyłącznego, ograniczonego w czasie, korzystania z Aplikacji, przy czym dostęp do Aplikacji w ramach jednej licencji jest uprawniony tylko z jednego komputera w tym samym czasie.


§6 Warunki Licencji

1. Licencjobiorca Aplikacji jest uprawniony do korzystania z Aplikacji określonych Regulaminem Użytkowania zamieszczonego w Aplikacji bądź na Dedykowanej stronie internetowej.

2. Licencja udzielona w niniejszym paragrafie nie obejmuje prawa do:

 • trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Aplikacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z niej zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
 • udostępniania Aplikacji osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z Aplikacji za pomocą loginu i hasła danego Użytkownika
 • utrwalania i powielania Aplikacji na nośnikach,
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w kodzie Aplikacji,
 • podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Aplikacji,
 • rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie zadań oraz innych zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji),
 • drukowania w całości lub w części zasobów składających się na Aplikację (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Aplikacji) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny.

3. W przypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, w szczególności próby uzyskania dostępu do Aplikacji w ramach jednej licencji z więcej niż jednego Urządzenia w danym momencie BeeLogic może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.

4. W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Administrator ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Aplikacji przez Licencjobiorcę niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy BeeLogic wezwie Licencjobiorcę do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie BeeLogic do Aplikacji, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Aplikacji (licencji).


§7 Rozwiązanie Umowy na Korzystanie z Aplikacji

1. Umowa na korzystanie z Aplikacji ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Aplikacji (upływ czasu trwania licencji).

2. Licencjobiorca ma prawo rozwiązać umowę licencyjną bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez BeeLogic na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Licencjobiorca wezwie BeeLogic do należytego wykonania umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy licencyjnej na Aplikację. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.

3. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.


§8 Prawo Konsumenta do Odstąpienia od Umowy

1. Licencjobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na zakup licencji na korzystanie z Aplikacji, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy (od otrzymania potwierdzenie złożenia zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do BeeLogic drogą elektroniczną na adres biuro@beelogic.pl albo listem na adres siedziby BeeLogic Spółka z o.o.

3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Aplikacji przez Licencjobiorcę (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Licencjobiorcę zostanie zwrócona w terminie 14 dni na rachunek, z którego dokonano płatności.


§9 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące problemów z dostępem do Dedykowanych stron internetowych mogą być zgłaszane BeeLogic pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza wsparcia technicznego.

2. Złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez BeeLogic niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z dostępem do Aplikacji lub Dedykowanych stron internetowych wynikły z przyczyn leżących po stronie BeeLogic, czy też z innych. Jeżeli będzie możliwe (bez ponoszenia kosztów przez BeeLogic) takie ustalenie, BeeLogic wskaże te inne przyczyny.

3. Dostrzeżone przez Licencjobiorcę wady lub usterki Aplikacji lub Dedykowanych stron internetowych będą̨ usuwane przez BeeLogic w miarę̨ ich doskonalenia, stosownie do kształtowanego przez BeeLogic - w toku bieżącej działalności - planu. BeeLogic nie jest zobowiązane do usuwania usterek czy wad w innym - aniżeli wyżej podanym – zakresie i trybie, a w szczególności Licencjobiorcy nie przysługuje prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie.

4. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Serwisu logowania określają Zasady korzystania, a zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących Aplikacji określają Warunki licencji.

5. BeeLogic nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody (szkoda rzeczywista oraz utracone korzyści) wynikłe z:

 • a) niedostosowania się Licencjobiorcy do wymagań opisanych w § 2 ust. 3
 • b) braku możliwości dostępu do Aplikacji lub Dedykowanych stron internetowych wynikającego z przyczyn od BeeLogic niezależnych
 • c) siły wyższej
 • d) niewłaściwego korzystania z Aplikacji lub Dedykowanych stron internetowych przez Licencjobiorcę
 • e) przerw technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji lub Dedykowanych stron internetowych w przypadku planowanej, bieżącej ich obsługi


§10 Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy ich administratorem lub podmiotem przetwarzających jest BeeLogic określa Polityka prywatności, a w przypadku gdy ich administratorem lub podmiotem przetwarzających jest Partner – Warunki licencji oraz inne dokumenty wskazane w Karcie Aplikacji tego Partnera.


§11 Postanowienia Końcowe

1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie www.beelogic.pl

2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. BeeLogic zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uznaje się: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów realizacji Umów w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach odmiennie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku